Sponsored Ads

คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละติน หมายถึง การนับ การคำนวณ

คอมพิวเตอร์ มีการทำงาน ดังนี้

  1. รับข้อมูลเข้า (Input)  เป็นการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน โดยผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือเมาส์
  2. ประมวลผล (Process) เป็นการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา
  3. แสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นการแสดงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้งานต้องการ หลังการประมวลผลข้อมูล

เช่น การกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม เป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ นั่นคือ

อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ หลากหลาย หรือแบบพิเศษ เช่น อุปกรณ์เสริม จอยสติ๊ก ทำหน้าที่คล้ายเมาส์ เหมาะสำหรับเล่นเกม

ซาวนด์การ์ด (Sound Card) ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเสียงต่างๆ แปลงเป็นสัญญาณเสียงในรูปแบบสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อให้เกิดเสียงออกในส่วนแสดงผล คือลำโพง

กราฟิก การ์ด หรือเรียกว่า การ์ดจอ มีลักษณะเป็นแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูล ที่ได้จากการการประมวลผลของซีพียู มาแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร 

หรือ รูปภาพ

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ โดยจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนรับข้อมูล  ทำหน้าที่รับคำสั่งจากมนุษย์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่  

  • เมาส์   ทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งข้อมูลบนหน้าจอ  หรือเข้าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์    การดับเบิ้ลคลิก  คือ คลิกเมส์ซ้าย 2 ครั้ง  การคลิกซ้าย คือ คลิก ซ้าย ครั้งเดียว เพื่อไปยังตำแหน่งต่างๆ การคลิกขวา คือ คลิกขวา ครั้งเดียว เพื่อดูคุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ขณะนั้น

 แหล่งข้อมูล คือ ที่อยู่ของข้อมูลที่เราต้องการ เช่น นักเรียนดูข่าวกีฬาจากโทรทัศน์ แหล่งข้อมูล คือ โทรทัศน์เป็นต้น ตัวอย่าง การเก็บรักษาแหล่งข้อมูลใกล้ตัว มีดังนี้

1.โทรทัศน์

- หลีกเลี่ยงแสงแดด

- ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

- หากมีปัญหาให้ปรึกษาช่างซ่อมโดยตรง

วิชาคอมพิวเตอร์ : มาเก็บข้อมูลกันเถอะ  เนื้อหาในเรื่องนี้จะกล่าวถึงการเก็บข้อมูล วิธีจัดเก็บข้อมูลให้ถูกวิธี เรียนรู้ทำความรู้จักกับคุณสมบัติของข้อมูลที่ดี และประโยชน์ของข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล

1.ต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรง 

2.มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

3.ความสมบรูณ์ของข้อมูล

4.มีความชัดเจนกระทัดรัด

5.มีความสอดคล้องกับการใช้งาน

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2