ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  มีดังนี้

1. ขั้นกำหนดหัวข้อ   เพื่อจะได้ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง

2. ขั้นค้นหาข้อมูล    สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. ขั้นเลือกแหล่งข้อมูล  เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลเจอได้

4. ขั้นเตรียมอุปกรณ์   เป็นขั้นตอนการเลือกเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

5. ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล  สามารถค้นหาสอบถามจากผู้รู้ หรือเอกสารที่มีความเชื่อถือได้ จากนั้นจึงจะสามารถรวบรวม จดบันทึกข้อมูลได้

6. ขั้นพิจารณาและสรุป  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูล  เมื่อเรานำข้อมูลที่ค้นหาได้แล้ว และทำการรวบรวมจดบันทึก เราก็ต้องนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาและสรุปที่ที่เราต้องการค้นหา ตามหัวข้อที่เรากำหนด จากนั้นจึงจะนำเสนอข้อมูลได้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3