อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก สามารถรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้  เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว

2. สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้ง่าย 

3. ให้ความบันเทิง เช่น ฟังเพลง  ดูวิดีโอ

4. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือที่เราเรียกว่า อีเมล  เพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

5. พูดคุยผ่านจอภาพโดยใช้แป้นพิมพ์ ไมโครโฟน หรือกล้อง ที่เรียกว่า  เว็บแคม 

6. ติดต่อซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวก

 

โทษของอินเทอร์เน็ต

1. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ เราจะควบคุมให้มีแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะทำได้ยาก   

2. มีข้อมูลไม่ดีเผยแพร่จำนวนมาก

3. ผู้ใช้อาจจะถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีได้ง่าย

4. ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กได้ 

5. ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ผิด

อุปกรณ์สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต

1. คอมพิวเตอร์

2. โมเด็ม

3. หมายเลขโทรศัพท์

4. เครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

5. โปรแกรม Internet  Explorer

การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นมีดังนี้ 

1. เข้าโปรแกรม โปรแกรม Internet  Explorer  เป็น Browser หลัก ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย  

1.1. ปุ่ม Back  ย้อนกลับ

1.2 ปุ่ม Forward  ใช้สำหรับเปลี่ยนหน้าต่อไป

1.3 ปุ่ม Stop  ใช้สำหรับหยุดดาวน์โหลดที่หน้าเว็บเพจนั้นๆ

1.4 ปุ่ม Refresh ใช้สำหรับการเรียกโหลดหน้าเว็บเพจใหม่อีกครั้ง

1.5 ปุ่ม Home ใช้สำหรับกลับไปหน้าแรก

1.6 ปุ่ม Search ใช้สำหรับค้นหาเว้บไซต์

1.7 ปุ่ม Mail ใช้สำหรับการรับส่งอีเมล์

1.8 ปุ่ม Print  ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บออกทางเครื่องพิมพ์ 

Link ลิงค์  คือการเชื่อมโยงข้อความ ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3