Sponsored Ads

สร้างฐานข้อมูล MySQL ก่อนติดตั้ง Joomla 3.x

1. ที่หน้าต่าง Direct Admin เลือกหัวข้อ Your Account

2. เลือกเมนู My SQL Management

 

 

3. เลือกเมนู Create new Database

4.ตั้งชื่อฐานข้อมูล ผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก Create

Sponsored Links