สร้างฐานข้อมูล MySQL ก่อนติดตั้ง Joomla 3.x

1. ที่หน้าต่าง Direct Admin เลือกหัวข้อ Your Account

2. เลือกเมนู My SQL Management

 

 

3. เลือกเมนู Create new Database

4.ตั้งชื่อฐานข้อมูล ผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก Create