การนำภาพถ่ายมาสร้างเป็นวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 11  เป็นการนำภาพถ่ายจำนวนมาก มาทำการ Slideshow โดยเพิ่มเติมเสียง และใส่ Effect ทำให้เป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  ซึ่งการเรียนรู้นี้ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างคลิปวิดีโอนำเสนอ แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขในการเรียนรู้

ขั้นตอนการทำงาน

1. คลิกเลือกเมนู folder ตรง Timeline

2. เลือก Insert Image

3 .คลิกที่ภาพ เพื่อปรับเวลาการนำเสนอภาพตามต้องการ

4. คลิกเลือก Effect  ให้กับการเชื่อมต่อภาพแต่ละภาพ

5. คลิก Title เพื่อสร้างหน้า Title ของ video present

6. คลิกเลือกเมนู folder ตรง Timeline

7. เลือก Insert Audio

8. เลือก To Music Track

9. คลิกเมนู Share  เลือก Create Video File  เพื่อทำการ Output File ในการนำไปใช้

10. เลือก Custom  ตั้งชื่อ file จะสังเกตเห็นว่าลักษณะการนำไฟล์ออกไปใช้งานมีลักษณะเป็นแบบ MPEG

ตัวอย่าง video slideshow