สร้างข้อสอบมัลติมีเดียด้วย LibreOffice Impress เป็นการสร้างข้อสอบที่ผู้ใช้งานสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเลือกในข้อสอบที่ได้เลือกนั้นถูกหรือผิด เริ่มต้นสร้างข้อสอบด้วยการ ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม   LibreOffice และเริ่มสร้างข้อสอบดังนี้

A.การพิมพ์ หรือ สร้างข้อสอบ

1.คลิก Impress Presentation

2. เมนูขวามือ Layouts  เลือกแบบ Title Only

3. คลิกช่อง Click to add Title เพื่อพิมพ์โจทย์ 

4. คลิกรูปวาด สี่เหลี่ยม แล้วตีกรอบสี่เหลี่ยมในแผ่นงาน โดยสามารถย่อปรับขยากรอบสี่เหลี่ยมได้

5. ดับเบิ้ลคลิกที่กล่องรูปวาดสี่เหลี่ยม แล้วพิมพ์ตัวเลือกของโจทย์  จากตัวอย่างมี 4 ตัวเลือก ให้ใช้วิธีการคัดลอก แล้วจัดตำแหน่ง จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนข้อความตัวเลือก

 

6.ทำการแทรก Slide โดยคลิกเมนู Insert --> Slide   เพื่อเพิ่มจำนวนข้อ หรือใช้วิธีการคัดลอกแล้วเปลี่ยนโจทย์ ข้อความตัวเลือกโดยการคลิกขวาที่สไลด์  แล้วเลือก Copy จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Paste

7. จะได้จำนวนข้อเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการ

B.การสร้างหน้าตอบรับตัวเลือก

6. ทำการแทรก Slide โดยคลิกเมนู Insert --> Slide

7. คลิกช่อง Click to add Title เพื่อพิมพ์ข้อความตอบรับ "ถูกต้องเก่งมากค่ะ"

8. สร้างปุ่มย้อนกลับ โดยแนะนำให้ทำปุ่มย้อนกลับตามจำนวนข้อ เช่น มี 3 ข้อ ก็ทำปุ่ม 3 ปุ่ม  แล้วในปุ่ม ให้เพิ่มข้อความ เป็นตัวเลข ตามภาพ

(ข้อ 9 - 11 ทำแบบเดียวกันกับ ข้อ 6 - 8 )  ดังนี้

9. ทำการแทรก Slide โดยคลิกเมนู Insert --> Slide

10. คลิกช่อง Click to add Title เพื่อพิมพ์ข้อความตอบรับ "ผิดค่ะ แก้ตัวใหม่นะคะ"

11. สร้างปุ่มย้อนกลับ โดยแนะนำให้ทำปุ่มย้อนกลับตามจำนวนข้อ เช่น มี 3 ข้อ ก็ทำปุ่ม 3 ปุ่ม  แล้วในปุ่ม ให้เพิ่มข้อความ เป็นตัวเลข ตามภาพ

C. สร้างการเชื่อมโยงหรือการโต้ตอบในการทำข้อสอบ

12.คลิกกรอบสี่เหลี่ยมที่มีข้อความ เช่น คลิก ก. แล้วเลือกเมนู Slide Show --> Interaction

13. ที่ Action at mouse click เลือก Go to page or object

14. ตัวเลือก ค. เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง  เราจะต้องทำการลิงค์ ตัวเลือกนี้  ไปไว้หน้าข้อความตอบรับที่บอกว่า  "ถูกต้อง  เก่งมากค่ะ" ซึ่งจากตัวอย่าง  หน้านี้อยู่สไลด์ที่ 4  เราจึงต้องเลือก Go to page or object --> Slide 4  แล้วคลิกปุ่ม Ok

15. เนื่องจาก ก.  ข. และ ง.เป็นตัวเลือกที่ผิด เราจะต้องทำการลิงค์ ตัวเลือกนี้  ไปไว้หน้าข้อความตอบรับที่บอกว่า "ผิดค่ะ แก้ตัวใหม่นะคะ" ซึ่งจากตัวอย่างหน้านี้ อยู่สไลด์ที่ 5 เราจึงต้องเลือก Go to page or object --> Slide 5  แล้วคลิกปุ่ม Ok  (โดยดูวิธีการทำแบบข้อ  14 นี้ )

16. ข้ออื่นๆ ก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน  

17. สำหรับสไลด์ ข้อความตอบรับ จะมีปุ่มตัวเลขที่เราได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปข้อต่างๆ ให้คลิกที่ปุ่มตัวเลข เช่น 1 คือ เชื่อมโยงไปข้อ 1  , 2 คือ เชื่อมโยงไปข้อ 2  ,3 คือ เชื่อมโยงไปข้อ 3  เป็นต้น  วิธีการเชื่อมโยงก็แบบเดียวกัน  คือ  คลิกที่ปุ่มเลข 1 เลือกเมนู Slide Show --> Interaction    ที่ Action at mouse click เลือก Go to page or object --> Slide 1 (Slide 1 คือ ข้อ 1)  แล้ว คลิก OK

18. ปุ่มเลข  2  และ เลข 3 ก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน

C. การตกแต่งข้อสอบ

19. การใส่สีที่พื้นหลัง

- เลือกเมนู Format --> Page 

- เลือก Background แล้ว คลิกเลือกรูปแบบ Background  ตามต้องการ คลิก OK และ คลิก Yes คือใส่สีที่เลือกทุกหน้า  ถ้าคลิก No คือ ใส่สีที่เลือกเฉพาะหน้า

20. การใส่พื้นหลังด้วยภาพ

- คลิกขวา เลือก  Set Background Image

- เลือกภาพที่ต้องการ  แล้วคลิก OK และ คลิก Yes คือใส่สีที่เลือกทุกหน้า ถ้าคลิก No คือ ใส่สีที่เลือกเฉพาะหน้า

21. การเปลี่ยนสีกรอบสี่เหลี่ยมของตัวเลือก ให้คลิกกรอบสี่เหลี่ยมตัวเลือก เช่น ก. จากนั้นเลือกสัญลักษณ์ถังสีด้านบน (Fill Color)

22. การแทรกรูปภาพ ไปที่ Insert Image เลือกรูปภาพที่ต้องการ 

D. การบันทึกเพื่อการใช้งาน ให้คลิก File Save As.. แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการบันทึก