การสร้างภาพ holographic อย่างง่ายๆ ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งความรู้ในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ Stem ศึกษา ซึ่งประโยชน์ของการเรียนรู้นี้ จะทำให้ผู้เรียนนำทักษะและความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น

การสร้างภาพ holographic ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมกระดาษพลาสติก เพื่อใช้สำหรับตัดเป็นรูปทรงปิรามิด 

2. ดาวน์โหลดแม่แบบ สำหรับสร้างปิรามิดพลาสติก โดยไปที่เว็บไซต์ http://cafundo.tv/diyhologram/ 

3. นำกระดาษพลาสติกมาทาบลงบนกระดาษแม่แบบ แล้วใช้กรรไกรตัดตามรูปทรงที่กำหนดในแม่แบบที่ดาวน์โหลด 

4. นำกระดาษพลาสติกที่ตัดตามรูปทรงของแม่แบบ ประรูปร่างให้เป็นทรงปิรามิด 

5. ใช้โทรศัพท์มือถือ เปิดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Hologram 

6. วางกระดาษพลาสติกที่เป็นรูปทรงปิรามิด บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

7. เมื่อเรามองที่ พลาสติกทรงปิรามิด เราจะเห็นภาพลักษณะ 3D ปรากฏขึ้นมา 

8. เราจะเห็นภาพลักษณะ 3 D สวยงาม ชัดเจน เมื่ออยู่ในที่มืด