สร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ ด้วย Stop Motion App สู่ STEM ศึกษา

STEM ศึกษา เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ ด้วย Stop Motion App ซึ่งการเรียนรู้นี้เป็น เน้นการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บูรณาการสู่ STEM ศึกษา โดยมีหลักการว่า นำความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์สร้างงานโดยสอดคล้อง กับการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรม/และคณิตศาสตร์

การสร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ ด้วย Stop Motion App สู่ STEM ศึกษา มีหลักการ ดังนี้

S คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เลือกวัตถุที่เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว

T คือ ด้านเทคโนโลยี ใช้ แอปพลิเคชั่น ชื่อ Stop Motion ในการสร้างชิ้นงาน

E คือ ด้านวิศวกรรม เป็นการออกแบบวัตถุ การเลือกวัตุ ให้เหมาะสมกับลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุ

M คือ ด้านคณิตศาสตร์ เป็นการกำหนด ขนาดรูปร่าง การวัดระยะ ในการจำกัดการเคลื่อนไหวของภาพ

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ ด้วย Stop Motion App มีดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Stop Motion และทำการติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือ

2. กดปุ่ม Continue

    

3. คลิก New Movie และคลิกไอคอน รูปกล้อง

 

4. วางวัตถุ และกดถ่ายภาพตรงปุ่มถ่ายภาพสีแดง จากนั้นค่อยๆ ขยับวัตถุ และกดถ่ายภาพ เมื่อได้ภาพตามต้องการแล้ว กดปุ่ม Play

 

5. เมื่อได้ภาพเคลื่อนไหวตามต้องการ ให้กดปุ่มการส่งออกภาพโดยเลือกรูปแบบเป็น Animated GIF

6. เลือกรูปแบบการกดส่งออกภาพไปยังปลายทาง จะได้ภาพเคลื่อนไหว ดังตัวอย่าง