scratch บล็อกคำสั่งน่ารู้ เพิ่มเติมนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน เช่น บล็อกคำสั่ง Set Score นับคะแนน , บล็อกคำสั่งชนขอบแล้วตัวละครไม่กลับหัว (Set rotation style … ) , บล็อกคำสั่งใส่แสงสีให้เวที (Chang color effect by..)  บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของลูกบอล และ บล็อกคำสั่งให้ตัวละครพูด แล้วเปลี่ยนสี เมื่อถูกสัมผัส ซึ่งบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้