บทที่ 1 เที่ยวบ้านคุณย่า  มีจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่ รู้จักความหมายของอัลกอริทึม , ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยเนื้อหาดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ว. 4.2(ป.4/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน  การคาดการณ์ ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของอัลกอริทึ่ม และการใช้อัลกอริทึ่มแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน , สัญลักษณ์แผนผังงาน (Flowchart) ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย Flowchart เป็นต้น  เนื้อหาการเรียนรู้มีดังนี้

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.4

อัลกอริทึ่ม (Algorithm) คืออะไร  อัลกอริทึ่ม (Algorithm)   คือ ขั้นตอนวิธีที่ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในชีวิตจริง และในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอริทึมที่ดีช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จ ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มากมายเช่น การจัดเรียงเสื้อผ้าในตู้ตามขนาดหรือสี เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย การประกอบอาหารตามสูตร การหาคำศัพท์ในพจนานุกรม การขึ้นรถโดยสาร  เป็นต้น