สร้างข้อสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคำตอบให้คะแนน และเฉลยคำตอบได้ทันที ด้วย Google Form มีขั้นตอนการสร้างดังนี้