การบวกลบจำนวนตัวเลขที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  หลักการสำคัญของการบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก คือการบวกเลขในหลักเดียวกันก่อน นั่นคือการบวกเลขที่หลักหน่วยก่อน  และจึงไปบวกเลขที่หลักสิบ 

การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก  เช่น  37 + 41  

หลักหน่วย คือ เลข 7 กับ เลข 1  และ หลักสิบ คือ เลข 3 กับ เลข 4 

ให้เริ่มทำการบวกเลข จากหลักหน่วยก่อน คือ    7+ 1  = 8   ดังนั้นหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 8 

จากนั้นนำหลักสิบมาบวกกัน คือ  3 + 4 = 7   ดังนั้นหลักสิบมีค่าเท่ากับ 7  

คำตอบของ 37 + 41  คือ  78 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1