โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   เป็นโจทย์ปัญหาที่มีวิธีคิดหาคำตอบทั้งการบวก และการลบ ระคนกันไป โดยจะต้องวิเคราะห์หาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์บอก และสิ่งที่โจทย์ถาม โดยควรทำวิธีการหาคำตอบในวงเล็บก่อน 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1