เนื้อหาเรื่อง รูปร่างและขนาด ใหญ่-เล็ก ในบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  มีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรา มีรูปร่างและขนาดต่างกัน เมื่อนำสิ่งของนั้นมาเปรียบเทียบกันก็จะมีสิ่งขนาดที่มีขนาดใหญ่กว่า และขนาดเล็กกว่า 

 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1