สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์   เรื่อง รูปร่างและขนาด ใหญ่-เล็ก เท่ากัน อ้วน-ผอม  มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ทราบขนาดของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น  สิ่งของที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ สิ่งของที่มีรูปร่างขนาดเล็ก สิ่งของที่มีรูปร่างเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน หรือมีขนาดแตกต่างกัน เช่น รูปร่างและขนาดคน จะมีลักษณะอ้วนกว่า หรือ ผอมกว่า 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1