สิ่งของต่างๆ มีขนาดยาว สั้น หนา บาง แตกต่างกัน เช่น ดินสอสั้นกว่าไม้บรรทัด หรือเรียกอีกอย่างว่า ไม้บรรทัดยาวกว่าดินสอ การเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของในด้านความยาว เราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยวางสิ่งของให้ปลายด้านหนึ่งเสมอกัน จากนั้น จึงมาดูที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ว่าสิ่งของชิ้นใดมีขนาดยาวกว่ากัน เมื่อสิ่งของชิ้นใดมีขนาดความยาวมากกว่า เราเรียกว่า ยาวกว่า และสิ่งของที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า เราเรียกว่า สั้นกว่า ความแตกต่างของขนาดสิ่งของที่ หนา และ บาง เช่น หนังสือเรียน มีจำนวน หน้าทั้งหมด 200 แผ่น หรือ 200 หน้า  และสมุดมีจำนวนหน้าทั้งหมด 150 แผ่น หรือ 150  หน้า จะเห็นได้ว่า หนังสือเรียนมีจำนวนหน้าเยอะกว่าสมุด จึงเปรียบเทียบได้ว่า หนังสือเรียน  มีความ หนา มากกว่า สมุด   หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุด บางกว่า หนังสือเรียน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1