สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ข้างหน้า - ข้างหลัง ภายใน - ภายนอก มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้า และข้างหลัง  ทำให้นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งและแยกแยะได้ว่า สิ่งของเหล่านั้นอยู่ตำแหน่งใด และ เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตำแหน่งของสิ่งของนั้นๆ อยู่ภายในหรือภายนอก เช่น เสื้ออยู่ภายในตู้เสื้อผ้า เป็นต้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1