ตัวอย่าง โจทย์  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9   ตอนที่ 2

ประโยคสัญลักษณ์   8 - 3 = 5

ตัวตั้ง  คือ  8

ตัวลบ  คือ  3

ผลลบ  คือ  5

 

ประโยคสัญลักษณ์   9 - 2 = 7

ตัวตั้ง  คือ  9

ตัวลบ  คือ  2

ผลลบ  คือ  7


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1