ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  คือ การนำผลลบ รวมกับ ตัวลบ เท่ากับ ตัวตั้ง

เช่น  3 - 2 = 1

ผลลบ  คือ  1

ตัวลบ  คือ  2

ตัวตั้ง   คือ  3

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  คือ การนำผลลบ รวมกับ ตัวลบ เท่ากับ ตัวตั้ง

ดังนั้น เมื่อนำ ผลลบ คือ 1  มาบวกกับ ตัวลบ คือ 2    จะเท่ากับตัวตั้ง   คือ  = 3

หรือ   1 + 2  = 3  นั่นเอง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1