สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน

ในบทเรียนนี้เป็นสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน ว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน เช่น 9 และ 5 ค่าที่มีมากกว่า คือ 9 เป็นต้น  

จำนวนที่ไม่เท่ากัน เมื่อจับคู่กันแล้ว จำนวนที่ไม่มีของเหลือ เป็นจำนวนทีน้อยกว่า 

ข้อสังเกตุ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน  ส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอ

1. เครื่องหมายมากกว่า  >

2. เครื่องหมายน้อยกว่า  <

3. เครื่องหมายเท่ากับ =

4. เครื่องหมายไม่เท่ากับ =

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1