สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 20

การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก เช่น  13 + 6 = 19

วิธีการหาผลบวก โดยวิธีการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่า

การเขียนจำนวนที่มากกว่า 10 ในรูปกระจาย

1. 15 = 10 + 5

2. 13 + 6 = 10 + 3 + 6   = 10 + 9   = 19

3. 3 + 15 = 3 + 10 + 5   = 10 + 8   = 18

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1