สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

5 + 8 = 13

13 - 5 = 8

13 - 8 = 5

การบวกมีความสัมพันธ์กับการลบ

 

ตัวตั้ง - ตัวลบ = ผลลบ

ผลลบ + ตัวลบ = ตัวตั้ง 

การลบมีความสัมพันธ์กับการบวก

ตัวตั้ง + ตัวบวก = ผลบวก

8 + 9 = 17

ผลบวก - ตัวตั้ง = ตัวบวก

17 - 8 = 9

ผลบวก - ตัวบวก = ตัวตั้ง

17 - 9 = 8


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1