สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอนที่ 1

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบ

3. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

 

ตัวอย่าง 1 พลอยกินลูกชั้น 8 ลูก เพลินกินลูกชิ้นมากกว่าพลอย 5 ลูก เพลินกินลูกชิ้นกี่ลูก

- สิ่งที่โจทย์บอก   พลอยกินลูกชั้น 8 ลูก เพลินกินลูกชิ้นมากกว่าพลอย 5 ลูก

- สิ่งที่โจทย์ถาม  เพลินกินลูกชิ้นกี่ลูก 

ข้อสังเกต  เพลินต้องกินลูกชิ้นมากกว่า  8 ลูก

ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ คือ  8 + 5 = ?

เพลินกินลูกชิ้น 8 + 5 = 13  ลูก

เพลินกินลูกชิ้น  13  ลูก

ตัวอย่าง 2 ภัทรมีสมุดปกอ่อน 12 เล่ม สมุดปกแข็ง 5 เล่ม ภัทรมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปแข็งกี่เล่ม

- สิ่งที่โจทย์บอก   ทรมีสมุดปกอ่อน 12 เล่ม สมุดปกแข็ง 5 เล่ม

- สิ่งที่โจทย์ถาม  ภัทรมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปแข็งกี่เล่ม

ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์  คือ  12 - 5 = ?

ภัทรมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปแข็ง  7 เล่ม 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1