เนื้อหาเรื่อง ฝนตกแดดออก มีข้อคิดจากเรื่อง คือ การมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีเนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นทำนองเสนาะ โดยมีเนื้อความดังนี้

ฝน ตก แดด ออก            นก กระจอก แปลกใจ

โผ ผิน  บิน ไป                ไม่ รู้ หน ทาง

ไปพบมะพร้าว                 นก หนาว ครวญคราง

พี่ มะพร้าว ใจ กว้าง          ขอ พัก สัก วัน

ฝน ตก แดด ออก             นก กระจอก ผักผ่อน

พอ หาย เหนื่อย อ่อน         บิน จร ผาย ผัน 

ขอบ ใจ พี่ มะพร้าว            ถึง คราว ช่วย กัน

น้ำใจ ผูก พัน                   ไม่ ลืม บุญคุณ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1