1. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรกลาง

1. สระโอะ  เช่น  โปะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ปอ + โอะ  อ่านว่า โปะ

2. สระโอ เช่น  โต   มีการแจกลูกคำดังนี้   ตอ + โอ  อ่านว่า โต

3.สระเอาะ เช่น เกาะ   มีการแจกลูกคำดังนี้   กอ + เอาะ  อ่านว่า  เกาะ

4. สระออ  เช่น  กอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   กอ + ออ  อ่านว่า กอ

ความหมาย 

1. เกาะ  หมายถึง จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่

2. กอ  หมายถึง  กลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน  เช่น  กอหญ้า  กอแขม  กอไผ่

3. โต  หมายถึง มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน

4. เจาะ  หมายถึง  ทำให้เป็นช่องเป็นรู

5. จอ หมายถึง ผ้าขาวที่ขึงไว้สำหรับเชิดหนัง หรือฉายภาพยนต์  หรือ สิ่งที่มีลักษรธคล้ายคลึงเช่นนั้น  เช่น จอโทรทัศน์

 

2. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรสูง

1. สระโอะ  เช่น  โผะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ผอ + โอะ  อ่านว่า โผะ

2. สระโอ เช่น  โข   มีการแจกลูกคำดังนี้   ชอ + โอ  อ่านว่า โข

3.สระเอาะ เช่น เหาะ   มีการแจกลูกคำดังนี้   หอ + เอาะ  อ่านว่า  เหาะ

4. สระออ  เช่น  ขอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   ขอ + ออ  อ่านว่า ขอ

ความหมาย 

1. โข   หมายถึง  มาก

2. ขอ  หมายถึง  พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ  วิงวอน

3. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรต่ำ

1. สระโอะ  เช่น  โละ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ลอ + โอะ  อ่านว่า โละ

2. สระโซ เช่น  โซ  มีการแจกลูกคำดังนี้   ซอ + โอ  อ่านว่า โซ

3.สระเอาะ เช่น เซาะ   มีการแจกลูกคำดังนี้   ซอ + เอาะ  อ่านว่า  เซาะ

4. สระออ  เช่น  ซอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   ซอ + ออ  อ่านว่า ซอ

ความหมาย 

1. โซ   หมายถึง  อดอยาก  ยากจน  ผอมแห้ง

2. เซาะ  หมายถึง  ทำให้กร่อน หรือสึกเข้าไปทีละน้อย

3. ซอ  หมายถึง  เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสี


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1