เนื้อเรื่อง

บ้านฉันมีเพื่อน  เพื่อนฉันคือแมว  ฉันรักเพื่อนฉัน  เพราะฉันรักแมว     มันส่งเสียงร้อง  ทำนองของแมว  ร้องเรียกเหมียวๆ ฉันเหลียวหาแมว

มันไล่จับหนู  เพราะหนูกลัวแมว  ทุกวัน ทุกวัน ฉันคอยเลี้ยงแมว   กับข้าว กับปลา  หามาให้แมว  ฉันชอบร้องเพลง  ร้องเพลงของแมว

เราอ่าน  เราเขียน  เราเรียนเรื่องแมว มาเรียนมารู้  ดูตัวอย่างแมว   มาเถิดมาร้อง  ทำนองเพลงแมว  

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

รู้จักธรรมชาติของแมวว่าชอบจับหนู และส่งเสียงร้อง เหมียว เหมียว จากส่วนที่บอกว่า มันส่งเสียงร้อง ทำนองของแมว  ร้องเรียกเหมียว เหมียว ฉัน เหลียว หาแมว และ มันไล่จับหนู  เพราะหนูกลัวแมว

คำศัพท์ที่น่าสนใจในเนื้อเรื่อง

1. หนู หมายถึง  ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  มีฟันแทะ มีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและในถิ่นธรรมชาติ

2. แมว  หมายถึง  ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ขนยาวนุ่ม  มีหลายสี

3. ร้องเพลง  หมายถึง  เปล่งเสียงเป็นคำร้องและทำนองต่างๆ

4. เหลียว  หมายถึง  ผินไปทางขวา หรือทางซ้ายอย่างเอี้ยวคอ

5. จับ   หมายถึง  อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1