เรื่อง ทบทวนการสะกดคำ ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของตัวอย่างต่อไปนี้

1. กราบ   การแจกลูกสะกดคำ  คือ  กอ - รอ - อา - บอ  อ่านว่า  กราบ

2. เหมือน  การแจกลูกสะกดคำ  คือ  หอ - มอ - เอือ - นอ  อ่านว่า  เหมือน

3. ความ   การแจกลูกสะกดคำ  คือ คอ - วอ - อา - มอ   อ่านว่า  ความ

4. พลาย  การแจกลูกสะกดคำ  คือ พอ - ลอ - อา - ยอ  อ่านว่า พลาย

5. แปรง  การแจกลูกสะกดคำ  คือ  ปอ - รอ - แอ - งอ  อ่านว่า แปรง

ความหมาย 

1. กราบ   หมายถึง  แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก  แล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้น

2. เหมือน  หมายถึง  อย่างเดียวกัน  มีลักษณะไม่ต่างกัน 

3. ความ   หมายถึง  เนื้อเรื่อง  เนื้อหาใจความที่สำคัญ 

4. พลาย  หมายถึง  เรียกช้างตัวผู้ว่า  ช้างพลาย

5. แปรง  หมายถึง  สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์  พลาสติกแข็ง ลวด สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือ ขัดถูสิ่งของอื่นๆ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1