พยัญชนะไทย มี 44 ตัว ได้แก่  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

พยัญชนะไทย แบ่งออกเป็น  3  ส่วน คือ ได้แก่  อักษรกลาง  อักษรสูง และอักษรต่ำ

อักษรกลาง ได้แก่  ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

อักษรสูง ได้แก่  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

อักษรต่ำ ได้แก่   ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

 

 

เลขไทย

๐  อ่านว่า ศูนย์

๑  อ่านว่า  หนึ่ง

๒  อ่านว่า สอง

๓  อ่านว่า  สาม

๔  อ่านว่า  สี่

๕  อ่านว่า  ห้า

๖  อ่านว่า  หก

๗  อ่านว่า  เจ็ด

๘  อ่านว่า  แปด

๙  อ่านว่า  เก้า

๑๐  อ่านว่า  สิบ


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1