การแจกรูป คำที่สะกดด้วย สระอี ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาประสมกับสระอี เช่น

กี  สะกดว่า  กอ - อี  อ่านว่า  กี

จี  สะกดว่า  จอ - อี  อ่านว่า  จี

ดี  สะกดว่า  ดอ - อี  อ่านว่า  ดี

ตี  สะกดว่า  ตอ - อี  อ่านว่า  ตี

บี  สะกดว่า  บอ - อี  อ่านว่า  บี

ปี  สะกดว่า  ปอ - อี  อ่านว่า  ปี

อี  สะกดว่า  ออ - อี  อ่านว่า  อี

ความหมายของคำ

ดี  หมายความว่า  เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่าพอใจ

ตี  หมายความว่า ฟาด  หวด  เฆี่ยน

ปี  หมายความว่า เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณ  365 วัน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1