สระแอ ( แ )   สระแอเป็นสระเสียงยาว  เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น  การแจกลูก ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้คำที่ แจกลูกด้วยสระ แอ โดยคำที่นำมาแจกลูกสระแอ มีความหมายดังนี้

ความหมายของคำ 

1. แก   หมายความว่า  คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยซึ่งเป็นผู้ที่สนิทสนม หรือผู้น้อย

2. แจ   หมายความว่า   กระชั้นชิด  ไม่คลาด  ไม่ห่าง

3. แฉ   หมายความว่า  ตีแผ่  เปิดเผย

4. แห   หมายความว่า  เครื่องจับปลา ถักเป็นตาข่าย ใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วค่อยๆดึงขึ้นมา

5. แพ  หมายความว่า   ไม้ไผ่หรือซุงที่ผูกมัดเรียงติดกันมากๆ  ใช้เป็นพาหนะทางน้ำ 

6. แล  หมายความว่า   ดู  มอง สระแอ มีตัวอย่างต่อไปนี้

 การแจกลูก สระแอ (แ)

1. แก  แจกลูกสระ ได้  กอ - แอ  อ่านว่า  แก

2. แจ  แจกลูกสระ ได้  จอ - แอ  อ่านว่า  แจ

3. แอ  แจกลูกสระ ได้  ออ - แอ  อ่านว่า  แอ

4. แฉ  แจกลูกสระ ได้  ฉอ - แอ  อ่านว่า  แฉ

5. แห  แจกลูกสระ ได้  หอ - แอ  อ่านว่า  แห

6. แพ  แจกลูกสระ ได้  พอ - แอ  อ่านว่า  แพ

7. แล  แจกลูกสระ ได้  ลอ - แอ   อ่านว่า  แล

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1