ฝึกจูงหาง

บทเรียน ลูกช้าง จูงหางออกเดิน     ไม่มี ขัดเขิน เดินตาม กันไป

เดินเป็นวงกลม น่าชม  กระไร           ฝึกแล้ว ดีใจ ได้กิน  กล้วยอ้อย

ความหมายของคำ

1. จูง  หมายถึง  ใช้มือพาไปด้วยการจับ  ลาก  ดึง  หรือฉุด

2. หาง  หมายถึง  อวัยวะส่วนที่ยื่นออกจากท้ายลำตัว  หรือก้นสัตว์

3. ขัดเขิน  หมายถึง  อาย

4. เดิน  หมายถึง  ยกเท้าไปข้างหน้า

5. กิน  หมายถึง  เคี้ยว

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

สัตว์ก็มีความสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เหมือนคน เห็นได้จากการที่ช้างสามารถเรียนรู้การเดินเป็นวงกลม

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1