สร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ ด้วย Stop Motion App สู่ STEM ศึกษา

STEM ศึกษา เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวของวัตถุ ด้วย Stop Motion App ซึ่งการเรียนรู้นี้เป็น เน้นการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บูรณาการสู่ STEM ศึกษา โดยมีหลักการว่า นำความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์สร้างงานโดยสอดคล้อง กับการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรม/และคณิตศาสตร์

หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์  Robot  GUN

Robot   GUN   คือ การสร้างปืนมอเตอร์อเนกประสงค์ ที่เกิดจากแนวคิดที่ว่า เราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่าง ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่า ใช้มอเตอร์เพียง 1 อัน และ ถ่าน AA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้น หุ่นยนต์ปืนมอเตอร์อเนกประสงค์ ที่สามารถทำงานได้ ตามความต้องการเพียงเปลี่ยนหัวอุปกรณ์ที่มอเตอร์  Robot  GUN  จึงเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถพัฒนาไปสู่สิ่งประดิษฐ์ประเภทของใช้ที่สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกด้วย.

เราสามารถนำภาพถ่ายต่างๆมาสร้าง Slide Show ให้เเป็นวิดีโอในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้โปรแกรม ProShow Gold ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำภาพถ่ายต่างๆมาสร้าง Slide Show ให้เเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงเพลงประกอบ และ มี Effects ที่สวยงาม โปรแกรมนี้ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ขั้นตอนของการใช้โปรแกรม มีดังนี้

การนำภาพถ่ายมาสร้างเป็นวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 11  เป็นการนำภาพถ่ายจำนวนมาก มาทำการ Slideshow โดยเพิ่มเติมเสียง และใส่ Effect ทำให้เป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  ซึ่งการเรียนรู้นี้ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างคลิปวิดีโอนำเสนอ แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขในการเรียนรู้

การสร้างภาพ holographic อย่างง่ายๆ ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งความรู้ในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ Stem ศึกษา ซึ่งประโยชน์ของการเรียนรู้นี้ จะทำให้ผู้เรียนนำทักษะและความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น

การสร้างภาพ holographic ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมกระดาษพลาสติก เพื่อใช้สำหรับตัดเป็นรูปทรงปิรามิด 

2. ดาวน์โหลดแม่แบบ สำหรับสร้างปิรามิดพลาสติก โดยไปที่เว็บไซต์ http://cafundo.tv/diyhologram/ 

3. นำกระดาษพลาสติกมาทาบลงบนกระดาษแม่แบบ แล้วใช้กรรไกรตัดตามรูปทรงที่กำหนดในแม่แบบที่ดาวน์โหลด 

การเรียนรู้ตารางธาตุเคมี จากแอพพลิเคชั่น Elements 4D เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการ STEM ศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาทำให้ได้ค้นคว้าและเรียนรู้อย่างอิสระ
แอพพลิเคชั่น Elements 4D เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุเคมี ทำให้ทุกคนสนใจเรียนรู้วิชาเคมีมากขึ้น ความโดดเด่นของแอพพลิเคชั่นตัวนี้ คือการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนรู้ ด้วยการเปิดกล้องส่องภาพที่เป็นธาตุเคมี ทำให้เห็นลักษณะของธาตุเคมี ผู้เรียนจึงเกิดการเรียนรู้ที่เห็นภาพได้ชัดเจน มีความจดจำ เกิดความสนใจ และอยากเรียนรู้วิชาเคมีมากขึ้นอีกด้วย

ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการสร้างเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการควบคุมและการสื่อสารการทำงานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และให้การ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่าที่สุดนั้น การสร้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย

เชื่อมโยงให้กับโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยการเปิด-ปิดไฟ ตามอาคารเรียนของโรงเรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรในโรงเรียน เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการทำงาน และยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

สร้างเกมเก็บผลไม้ ด้วยโปรแกรม paint 2007

เกมเก็บผลไม้ เป็นเทคนิคการเปลี่ยนสีดินสอ หรือเปลี่ยนสีเครื่องมือยางลบ โดยใช้ลบตำแหน่งบนภาพที่เราไม่ต้องการให้หายไป ซึ่งจุดเด่นของเนื้อหาบทเรียนนี้คือ การลบภาพโดยให้ภาพที่ลบนั้นเป็นสีเดียวกับภาพอื่นๆที่เราต้องการ กล่าวคือ เป็นการตกแต่งภาพไม่ให้ภาพนั้นมีตำหนิ โดยการเปลี่ยนสีที่ยางลบ หรือเปลี่ยนสีที่ดินสอ ให้มีสีเดียวกันกับภาพต้นฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ดังนี้

การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

บทเรียนเรื่อง การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 เป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยวาดภาพต้นฉบับเพียงครั้งเดียว แล้วทำการคัดลอกหรือก๊อปปี้ภาพวาดนั้น ให้มีหลายๆภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกัน

วิธีการ คัดลอก หรือ Copy ภาพที่เราวาด มีสองวิธี ดังนี้

สร้างเงาให้ข้อความ ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

การสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Paint มีหลายรูปแบบให้นักเรียนสามารถออกแบบข้อความได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการออกแบบข้อความที่น่าสนใจในโปรแกรม Paint นอกจากข้อความสีรุ้งแล้ว ยังมีข้อความ Shadow หรือข้อความเงา ซึ่งข้อความเงามีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

ขั้นตอนการสร้างข้อความเงา

สร้างข้อความสีรุ้ง ด้วยโปรแกรม Paint 2007

ข้อความสีรุ้ง คือการสร้างข้อความในโปรแกรม Paint ให้ตัวอักษรมีหลายๆสีในข้อความ หรือ เรียกอีกอย่างว่า การผสมสีข้อความ ซึ่งในโปรแกรม Paint ของ Windows 2007 ขึ้นไป จะมีการทำงานที่ง่าย เพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วใช้เมาส์ลากคลุมอักษรที่ต้องการ จากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกเลือกสีที่เราต้องการได้เลย

ขั้นตอนการทำข้อความสีรุ้ง มี ดังนี้