การเรียงลำดับจำนวนมี 2 รูปแบบ คือ การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

       เทคนิคการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก  คือการเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุด จนไปถึงจำนวนที่มากที่สุด หลักการเรียงลำดับ ให้ดูหลักจำนวนของตัวเลข  เช่น   45  35  25  จะเห็นว่า หลักหน่วย คือ เลข 5 มีค่าเท่ากัน จากนั้นให้มาดู หลักสิบ ซึ่งได้แก่  40  20  30   ซึ่ง เลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือ   20   30  และ 40 เรียงตามลำดับ  

ดังนั้นตัวเลข  45  35  25  เมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากคือ  25  35  45

เทคนิคการเรียงลำดับจากจำนวนจากมากไปหาน้อย  เช่น     62   74   86   จากตัวอย่าง ค่าของตัวเลขหลักหน่วยไม่เท่ากัน เราจะต้องมาดูตัวเลขหลักสิบ ตัวเลขหลักสิบที่มีค่ามากที่สุด คือ

86  ลำดับถัดไปคือ 74  และ  62 ตามลำดับ

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1