บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2  เป็นการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน โดยแบ่งเป็นสองตอน คือ 

การนับเพิ่มทีละ 1  เช่น นก 5 ตัว เพิ่มขึ้นอีก 1 เป็นนก 6 ตัว 

การนับเพิ่มทีละ 1  ไม่จำเป็นต้องเริ่มนับจาก 1 เท่านั้น  เช่น 48  , 49  ,  50  , 51 ,  52 

การนับเพิ่ม ทีละ 2  เช่น นก 5 ตัว  เพิ่มขึ้นอีก 2 ตัว เป็น 7 ตัว  2 , 4 , 6 , 8 และ  3 , 5 , 9  เป็นการนับเพิ่มที่ละ 2

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1