สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง  แบบรูปจำนวน

แบบรูปจำนวนมีเนื้อหาการเรียนรู้ ที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับ การนับเพิ่มทีละ 1 การนับเพิ่มทีละ 2 การนับลดทีละ 1 และการนับลดทีละ 2 ตัวอย่าของแบบรูปจำนวนมีดังนี้ 

1. แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 1  เช่น  1 2  3  4  5

2.แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 2  เช่น  2  4   6   8  10

3.แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 1  เช่น  5  4  3   2   1

4. แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 2  เช่น  10  8  6  4  2

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1