หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก

2. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถาม

3. ใช้วิธีหาคำตอบ

4. จะได้ผลลัพะที่ได้

ตัวอย่าง   หนังสือเล่มหนึ่งมี  89  หน้า  อ่านไปแล้ว  65  หน้า   จะอ่านอีกกี่หน้า  จึงจะจบเล่ม

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก  คือ  หนังสือเล่มหนึ่งมี  89  หน้า  ,  อ่านไปแล้ว  65  หน้า

2. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถาม  คือ  จะอ่านอีกกี่หน้า  จึงจะจบเล่ม

3. ใช้วิธีหาคำตอบ คือ  นำจำนวนหน้าทั้งหมดของหนังสือ ลบ ด้วย จำนวนหน้าหนังสือที่อ่านไปแล้ว

ได้ประโยคสัญลักษณ์  ดังนี้  89 - 65 = ?

4. หาคำตอบได้ คือ 24  ดังนั้นต้องอ่านหนังสืออีก 24 หน้า จึงจะจบเล่ม

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1