การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ  คือ การแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพที่เห็น

โจทย์การบวกลบระคน คือ ประโยคที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ การบวก และ การลบ อยู่ในโจทย์เดียวกัน  มีวิธีการคิดหาคำตอบ  คือ วิเคราะห์โจทย์ จากสิ่งที่โจทย์บอก และสิ่งที่โจทย์ถาม

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1