การลากเส้น ลีลามือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกลากเส้น  16 เส้นพื้นฐาน ตามที่กำหนด เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะการวาดรูปลากเส้น สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างเหมาะสม บทเรียนเรื่อง การลากเส้น ลีลามือ ในวิชาคณิตศาสตร์นี้ จึงมีความเหมาะสมกับทักษะพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน

การลากเส้น ลีลามือ  มีทั้งหมด 16 เส้นพื้นฐาน  ดังนี้

 


1. เส้นตรงที่ลากจากซ้ายไปขวา       

2. เส้นตรงที่ลากจากขวาไปซ้าย      

3. เส้นตรงที่ลากจากแนวดิ่งจากบนลงล่าง

4. เส้นตรงที่ลากจากแนวดิ่งจากล่างขึ้นบน        

5. เส้นตรงที่ลากเฉียงไปทางขวาจากบนลงล่าง     

6. เส้นตรงที่ลากเฉียงไปทางขวาจากล่างขึ้นบน

7. เส้นตรงที่ลากเฉียงไปทางซ้ายจากบนลงล่าง  

8. เส้นตรงที่ลากเฉียงไปทางซ้ายจากล่างขึ้นบน    

9. เส้นโค้งคว่ำที่ลากจากซ้ายไปขวา

10. เส้นโค้งคว่ำที่ลากจากขวาไปซ้าย            

11. เส้นโค้งหงายที่ลากจากซ้ายไปขวา              

12. เส้นโค้งหงายที่ลากจากขวาไปซ้าย

13. วงกลมที่ลากจากบนด้านขวาไปซ้าย           

14. วงกลมที่ลากจากบนด้านซ้ายไปขวา             

15. วงกลมที่ลากจากล่างขวาไปซ้าย

16.  วงกลมที่ลากจากล่างซ้ายไปขวา

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1