เพลงจำนวนนับ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ  ..........  หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

จำนวนนับ  จำให้ดี   เรามานับ  หนึ่งถึงสิบ ลัน ลั่น ล๊า ลองนับดู  ........  มา เรา มา นับ พร้อม พร้อม กัน 

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า .......... หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า .......... หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า .......... หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

จำนวนนับที่ เท่ากัน  เช่น   2 เท่ากับ  2 

จำนวนนับที่ไม่เท่ากัน เช่น  2 ไม่เท่ากับ 3

จำนวนนับที่น้อยกว่า  เช่น  2  น้อยกว่า  3

จำนวนนับที่มากกว่า  เช่น  3  มากกว่า  2


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1