จำนวน 0 - 9 เป็นจำนวนตัวเลขพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้จัก โดยมีจำนวนนับได้แก่ 1 - 9 สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและการอ่านได้ดังนี้

1 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๑  อ่านว่า  หนึ่ง

2 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๒  อ่านว่า  สอง

3 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๓  อ่านว่า  สาม

4 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๔  อ่านว่า  สี่

5 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๕  อ่านว่า  ห้า

 

6 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๖  อ่านว่า  หก

7 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๗  อ่านว่า  เจ็ด

8 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๘  อ่านว่า  แปด

9 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๙  อ่านว่า  เก้า

0 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๐  อ่านว่า  ศูนย์


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1