สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง จำนวนนับ 11-20  มีเนื้อหาการเรียนรู้ เกี่ยวกับการนับตัวเลข 11 - 20 โดยตัวเลย 11 ถึง 20 นั้น เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก 10 แล้วมีการนับเพิ่มทีละ 1 ไปจนถึง 20 เช่น  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  เป็นต้น

เราเขียนเลขจำนวนนับ 11 - 20 ได้ดังนี้

11  เขียนเลขไทยได้  ๑๑  อ่านว่า  สิบเอ็ด          12  เขียนเลขไทยได้  ๑๒  อ่านว่า  สิบสอง

13  เขียนเลขไทยได้  ๑๓  อ่านว่า  สิบสาม         14  เขียนเลขไทยได้  ๑๔  อ่านว่า  สิบสี่

15  เขียนเลขไทยได้  ๑๕ อ่านว่า  สิบห้า           16 เขียนเลขไทยได้   ๑๖   อ่านว่า  สิบหก

17  เขียนเลขไทยได้  ๑๗  อ่านว่า  สิบเจ็ด         18  เขียนเลขไทยได้  ๑๘  อ่านว่า  สิบแปด

19  เขียนเลขไทยได้  ๑๙  อ่านว่า  สิบเก้า          20  เขียนเลขไทยได้  ๒๐  อ่านว่า ยี่สิบ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1