จำนวน 0 - 9 เป็นจำนวนตัวเลขพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้จัก โดยมีจำนวนนับได้แก่ 1 - 9 สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและการอ่านได้ดังนี้

1 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๑  อ่านว่า  หนึ่ง

2 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๒  อ่านว่า  สอง

3 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๓  อ่านว่า  สาม

4 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๔  อ่านว่า  สี่

5 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๕  อ่านว่า  ห้า

จำนวนเท่ากัน  คือ จำนวนที่จับคู่กันได้พอดี   เช่น  5  เท่ากับ 5  

จำนวนไม่เท่ากัน  คือ จำนวนที่จับคู่กันไม่พอดี   เช่น  5  ไม่เท่ากับ 6 

ถ้าจำนวนไม่เท่ากัน  นำมาเปรียบเทียบกัน   เมื่อนำมาจับคู่กันแล้วมีของเหลือ  แสดงว่า  จำนวนนั้นมากกว่า   เช่น  6  มากกว่า 5  เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้  6 > 5    หรือ

จับคู่กันแล้ว ไม่มีของเหลือ แสดงว่า จำนวนนั้นน้อยกว่า  เช่น  5  น้อบกว่า 6  เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้  5  < 6

จำนวน 8 และ 9 เป็นจำนวนนับ ที่ต่อจาก 7  โดยการนับเริ่มจาก  1  ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  ,  6 , 7 , 8 ,  

จำนวนนับ 8   เขียนเป็นเลขไทยได้  ๘   อ่านว่า  แปด

จำนวนนับ 9   เขียนเป็นเลขไทยได้  ๙   อ่านว่า  เก้า

 

จำนวนนับ 6 และ 7 เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก  5  กล่าวคือ จำนวนนับ  1  ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  , 6  ,  7

จำนวนนับ 6  เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก 5 

จำนวนนับ 7  เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก 6

6  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๖   อ่านว่า หก

7  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๗  อ่านว่า เจ็ด

การเรียงลำดับจำนวน  ได้แก่ การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก และ การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย

การเรียงลำดับจำนวน เรียงจากน้อยไปหามาก  เช่น  1  2  3  4  5 

การเรียงลำดับจำนวน เรียงจากมากไปหาน้อย  เช่น  5  4  3  2  1


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1