บทเรียนเรื่อง สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม นี้มีเนื้อความรู้เกี่ยวกับ รูปเรขาคณิต เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี รูปสามเหลี่ยมมีลักษณะ สามด้าน และรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะสี่ด้าน

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง  แบบรูปจำนวน

แบบรูปจำนวนมีเนื้อหาการเรียนรู้ ที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับ การนับเพิ่มทีละ 1 การนับเพิ่มทีละ 2 การนับลดทีละ 1 และการนับลดทีละ 2 ตัวอย่าของแบบรูปจำนวนมีดังนี้ 

1. แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 1  เช่น  1 2  3  4  5

2.แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ 2  เช่น  2  4   6   8  10

3.แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 1  เช่น  5  4  3   2   1

4. แบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ 2  เช่น  10  8  6  4  2

บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2  เป็นการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน โดยแบ่งเป็นสองตอน คือ 

การนับเพิ่มทีละ 1  เช่น นก 5 ตัว เพิ่มขึ้นอีก 1 เป็นนก 6 ตัว 

การนับเพิ่มทีละ 1  ไม่จำเป็นต้องเริ่มนับจาก 1 เท่านั้น  เช่น 48  , 49  ,  50  , 51 ,  52 

การนับเพิ่ม ทีละ 2  เช่น นก 5 ตัว  เพิ่มขึ้นอีก 2 ตัว เป็น 7 ตัว  2 , 4 , 6 , 8 และ  3 , 5 , 9  เป็นการนับเพิ่มที่ละ 2

การเรียงลำดับจำนวนมี 2 รูปแบบ คือ การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

       เทคนิคการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก  คือการเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุด จนไปถึงจำนวนที่มากที่สุด หลักการเรียงลำดับ ให้ดูหลักจำนวนของตัวเลข  เช่น   45  35  25  จะเห็นว่า หลักหน่วย คือ เลข 5 มีค่าเท่ากัน จากนั้นให้มาดู หลักสิบ ซึ่งได้แก่  40  20  30   ซึ่ง เลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือ   20   30  และ 40 เรียงตามลำดับ  

ดังนั้นตัวเลข  45  35  25  เมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากคือ  25  35  45

เทคนิคการเรียงลำดับจากจำนวนจากมากไปหาน้อย  เช่น     62   74   86   จากตัวอย่าง ค่าของตัวเลขหลักหน่วยไม่เท่ากัน เราจะต้องมาดูตัวเลขหลักสิบ ตัวเลขหลักสิบที่มีค่ามากที่สุด คือ

86  ลำดับถัดไปคือ 74  และ  62 ตามลำดับ

สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนนับ 1-100

          วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1-100 มีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับการนับจำนวนตัวเลข ตั้งแต่เลข 1 ถึง เลข 100 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลข การเขียนตัวเลขไทย การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และการเขียนคำอ่าน ของตัวเลข 1 - 100


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1