ดินมีองค์ปรกอบ ดังนี้  เศษหิน 45 ส่วน ซากพืชซากสัตว์ 5 ส่วน น้ำ 25 ส่วน และอากาศ 25 ส่วน

1. เศษหินที่พบในดิน ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า อนินทรีย์วัตถุ เศษหิน เกิดจากการสลายตัวของแร่ธาตุต่างๆ  เศษหินจัดเป็นองค์ประกอบที่พบมากที่สุดในดิน

2. ซากพืชซากสัตว์  สัตว์บางชนิดใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อสัตว์เหล่านั้นตายลง ก็จะกลายเป็นซากสัตว์ และพืชใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อพืชเน่าเปื่อย หรือเหี่ยวเฉานั้นตายลง ก็จะกลายเป็นซากพืช

ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมในดิน ทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า อินทรีย์วัตถุ  นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน หรือใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ จุลินทรียน์ แบคทีเรียต่างๆ 

แมลงตัวเล็ก เป็นต้น

3. น้ำที่อยู่ในดิน เกิดจากฝนที่ตกลงมาแล้วไหลซึมเข้าสู่ดิน  น้ำเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในดินเท่ากับอากาศ และมีมาก รองจากเศษหิน

4. อากาศที่พบในดิน  เป็นแก๊สที่แทรกอยู่ตามเม็ดดิน ส่งผลต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน และการงอกของเมล็ดพืช อากาศเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในดินเท่ากับน้ำ และมีมากรองจากเศษหิน

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1