สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง  ดินมีลักษณะอย่างไร 1

สีของดิน เป็นสมบัติชนิดหนึ่งของดิน ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแตกต่างกันไป ตามแต่ละท้องที่ และชนิดของดิน สีดำของดินที่เห็น เกิดจากการที่ดิน มีซากพืชซากสัตว์ หรืออินทรีย์วัตถุสูง ทำให้ดินมีความสมบรูณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก  ดินจะมีสี และเนื้อดินต่างกันออกไปตามชนิดและวัตถุต้นกำเนิดของดิน 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1