ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย มีลักษณะเนื้อดินที่ต่างกัน ดินเหนียวจะมีความเหนียวสามารถปั้นได้ดีที่สุดเพราะมีเนื้อดินที่เหนียว ละเอียด สามารถจับตัวกันได้ดี เหมาะแก่การปั้น ดินร่วน สามารถปั้นได้แต่เนื้อดินจะแตก เพราะมีเนื้อหยาบไม่ละเอียด จึงมีการจับตัวที่ไม่ดี ส่วนดินทรายนั้นไม่สามารถปั้นได้ เพราะเนื้อดินจับตัวได้ไม่ดี และน้ำจะเป็นตัวช่วยผสมทำให้เราสามารถปั้นดินได้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1