สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป.1  เรื่อง ดินมีลักษณะอย่างไร 3

การอุ้มน้ำของดิน หมายถึง ความสามารถในการกักเก็บน้ำของดิน ซึ่งดินต่างชนิดกันก็จะอุ้มน้ำได้ไม่เท่ากัน ดินที่มีความสามารถกักเก็บน้ำได้ดี และน้ำไหลผ่าน

ดินออกน้อยแสดงว่า ดินนั้นมีการอุ้มน้ำที่ดี  

ดินที่มีเนื้อหยาบ เนื้อดินไม่ยึดติดกัน ทำให้การอุ้มน้ำของดินชนิดนี้ทำได้ไม่ดี ได้แก่ ดินร่วน  

ดินที่มีเนื้อละเอียด เนื้อดินจะยึดติดกันแน่น ทำให้การอุ้มน้ำของดินชนิดนี้ทำได้ดีกว่าดินที่มีเนื้อหยาบ ดินชนิดนี้ ได้แก่ ดินเหนียว  

ดินที่มีเนื้อหยาบ  เมื่อเทน้ำลงไป น้ำจะไหลผ่านดินอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำ ได้แก่ ดินทราย

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1