ประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์ เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เพราะ อาหารได้มาจากการปลูกพืชที่ใช้ดินปลูก

กาเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ดินในการกินอยู่ เครื่องนุ่งห่ม มาจากฝ้ายที่ใช้ใช้ดินปลูก ที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนดิน และยารักษาโรคบางชนิดสกัดจากสมุนไพรที่ใช้ดินปลูก

ดินเป็นทรัพยากรที่เมื่อสูญเสียไปแล้วไม่อาจจะฟื้นคืนได้ หรืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆปี ที่ธรรมชาติจะสร้างดินขึ้นมาใหม่

การอนุรักษ์ดิน จะทำให้ดินเกิดความอุดมสมบรูณ์ มีสภาพที่เหมาะสมกับการปลูกพืช  

วิธีการอนุรักษ์ดิน มีดังนี้

1. ไม่ทิ้ง หรือฝังกลบ ขยะมูลฝอย และสารเคมีที่เป็นพิษลงดิน

2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

3. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของดิน

4. ช่วยกันปรับปรุงดิน เช่นการใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน

ดังนั้น  ดินจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะประโยชน์ของดินโดยตรง คือ เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนประโยชน์ของดินที่มีต่อพืช คือ เป็นแหล่งสะสมน้ำ

และธาตุอาหารที่พืชต้องการ ในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ดินยังเป็นที่อยู่อาศียของสัตว์ และสัตว์บางชนิดก็อาศัยอยู่ใต้ดิน  เช่น มด  ปลวก  และไส้เดือน  เป็นต้น

 

 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1