วิทยาศาสตร์  คือ การศึกษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และศึกษาต่อไปในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ คือ  กลุ่มคน หรือบุคคล   ที่ทำการศึกษาวิทยาศาสตร์  จนมีความเชียวชาญ และได้นำความรู้ที่ได้มาตั้งเป็นกฏเกณฑ์ หรือ ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป 

นักวิทยาศาสตร์  จะต้องเป็นคนช่างสังเกต  ช่างสงสัย  มีเหตุมีผล  มีความพยายามและอดทน 

นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของไทย  คือ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  พระองค์ทรงได้คำนวณไว้ล่วงหน้าว่า  จะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้น คือ ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ และโลก  จะโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน จะเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์  เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์มิดหมดทั้งดวง  เรียกว่า  สุริยุปราคาเต็มดวง  โดยคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดที่ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ประเทศไทยจึงกำหนดวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก 

 1. นิโคลาส  โคเปอร์นิคัส   ผู้ค้นพบ โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน   คริสต์ศักราช 1543   นิโคลาส  โคเปอร์นิคัส  ได้เขียนหนังสือชื่อว่า การปฏิวัติทางโคจรแห่งดาวบนฟากฟ้า  หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเขียนนานถึง 30 ปี  และมีข้อสรุปทฤษฎีที่สำคัญ 3 ข้อ คือ

1. ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ โลก และดาวเคราะห์อื่นๆ ต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ ทฤษฎีข้อนี้ทำให้รู้ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 365 วัน  หรือ 1ปี  ทำให้เกิดฤดูกาล

2. โลก มีลักษณะเป็น ทรงกลม  ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง  ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน

3. ดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นไปในลักษณะเป็นวงกลม ซึ่งเป็นทฤษฎีรากฐานความคิดปัจจุบันที่ว่า  ดาวเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็น วงรี 

2. กาลิเลโอ  กาลิเลอี   ผู้พัฒนากล้องโทรทัศน์ เพื่อสังเกตปรากฎการณ์ต่างๆบนท้องฟ้า 

นักดาราศาสตร์  หมายถึง บุคคลที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า  เช่น  ดาวฤกษ์  ดาวเคราะห์ 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1