Sponsored Ads

 สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน  สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน  ยางลบ สมุดเรียน 

สินค้า คือ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้

การบริการ คือ การนำเงินไปแลกเปลี่ยนกับความพอใจ เช่น ไปธนาคาร ไปร้านตัดเสื้อ ไปร้านทำผม การนั่งรถประจำทาง 

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1